Je bent hier: Home >> Ouders >> Regels verlof

Regels verlof

Is extra vakantieverlof mogelijk?

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens 12 weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof voor uw kind aanvragen. Het maximum extra vakantieverlof is 10 schooldagen. De eerste twee weken na de zomervakantie mag nooit extra vakantieverlof gegeven worden. Als u als ouder aantoonbaar een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in één van de reguliere schoolvakanties weg te gaan, kan extra verlof worden verleend, maximaal één keer per schooljaar. Uitspraken van de rechter wijzen uit dat alleen als u een beroep heeft in de horeca, toeristische sector of in de agrarische sector, u recht kan hebben op extra vakantieverlof. U dient het verlof minimaal zes weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school.

Wanneer kan mijn kind een extra vrije dag krijgen?

In sommige gevallen kan een leerplichtig kind een extra vrije dag krijgen.
Bijvoorbeeld in het geval van:

 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind in Nederland: maximaal 2 dagen, in het buitenland: maximaal 5 dagen.
 • 12½ - of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag.
 • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: één dag.
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag.
 • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
 • Verhuizing van gezin: één dag.
 • Wettelijke verplichtingen (kinderrechter of RBL-consulent/leerplichtambtenaar)
 • Overmacht. Dit zijn omstandigheden die onverwacht zijn dan wel buiten de wil van de ouders liggen.

Zo mogelijk dient het verlof 6 weken van te voren schriftelijk te worden aangevraagd. De toe- of afwijzing gebeurt schriftelijk. Verlof tot 10 dagen moet worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof meer dan 10 dagen moet worden aangevraagd bij het RBL. Bij plotselinge situaties kan achteraf verantwoording worden afgelegd bij respectievelijk de directeur van de school of de RBL-consulent/leerplichtambtenaar. Bewaar altijd de bewijsstukken.

Wanneer kan mijn kind geen extra vrije dag(en) krijgen?

Kinderen mogen nooit zonder reden van school wegblijven. Voorbeelden van redenen voor schoolverzuim die volgens de Leerplichtwet niet zijn toegestaan zijn onder meer:

 • Familiebezoek in het buitenland
 • Vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding
 • Gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd
 • Eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn
 • Vakantiespreiding
 • Samen reizen

Voor het voldoen aan religieuze verplichtingen of de viering van niet-christelijke feestdagen kan maximaal één dag per verplichting worden toegekend. U dient het geplande verzuim minstens twee dagen van tevoren te melden bij de directeur van de school.

Wie beslist over verlof?

Over verlof korter dan 10 dagen beslist de directeur van de school. Een verlofaanvraag voor meer dan tien dagen moet worden ingediend op school. De directeur stuurt de aanvraag dan door naar het RBL dat daarover beslist. Aanvraagformulieren voor extra verlof zijn op uw school verkrijgbaar.

Klachten of bezwaren

Wanneer u het niet eens bent met een besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij degene die het besluit heeft genomen. Een eventuele klacht over de handelwijze van een RBL-consulent/leerplichtambtenaar kunt u richten aan de directeur/coördinator van het RBL
Het bezwaarschrift moet tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van belanghebbende
 • datum van het bezwaarschrift
 • korte omschrijving van het besluit/de situatie
 • uw ondersteunende argumenten voor uw klacht
 • handtekening of volmacht